DBAMY O TWOJE DANE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych informujemy, że administratorem danych osobowych, które przekazywane są nam za pomocą formularza kontaktowego lub w inny sposób, jest ELSUR Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Złotoryjska 178-184. Przetwarzanie przez nas danych osobowych jest uregulowane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ELSUR Sp. z o.o.
Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO).

Cel przetwarzania
Dane osobowe przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne:
• w celu realizacji zawartej umowy (handlowej, o pracę, itp.) pomiędzy Państwem a nami, lub w celu podjęcia kroków do zawarcia umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
• w celu przestrzegania lub realizacji obowiązku prawnego, któremu podlegamy (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c lub art. 9 ust. 2 pkt b RODO). W szczególności jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów:
◦ ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami),
◦ ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).
• w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt f RODO),
• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli udzieliliście nam wyraźnej zgody na przetwarzanie (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 RODO). Udzielona zgoda może zostać wycofana w każdym czasie i jej wycofanie może obejmować całość przetwarzania, na które została wydana, lub na poszczególne cele. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę, która została udzielona przed jej wycofaniem.

Potencjalni odbiorcy
Dane osobowe mogą zostać przekazane lub udostępnione innym podmiotom. Do potencjalnych kategorii odbiorców mogą należeć:
• organy nadzorcze i podatkowe,
• nasi partnerzy, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji umowy,
• inne podmioty współpracujące z nami, a wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, prawne, księgowe.

Okres przechowywania
Dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu przetwarzania.

Przysługujące prawa
Mają Państwo prawo do:
• dostępu do treści swoich danych,
• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
• przenoszenia danych,
• wniesienia sprzeciwu,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Zarząd ELSUR Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami

ELSUR Sp. z o.o.
Ul. Złotoryjska 178-184
59-220 Legnica
Tel. 76 747 59 80
E-mail: elsur@elsur.pl