WYSOKIE STANDARDY

Posiadamy następujące świadectwa,

certyfikaty i uprawnienia

• Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa o zakwalifikowaniu do I Grupy Zakładów Dużych.
• Certyfikat zgodności procesów spawania z wymaganiami jakości w spawalnictwie.
• Uprawnienia UDT do wytwarzania rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów palnych oraz żrących lub trujących.
• Uprawnienia UDT do wykonywania napraw rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów palnych oraz żrących lub trujących.

NAPISZ DO NAS